Kościół św. Franciszka z Asyżu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Klasztor Franciszkanów-Reformatów
(OFM)

Matka Boża Łaskawa
Księżna Wieliczki

koronowana
4 czerwca 1995 roku

Archidiecezja Krakowska

Obraz MB

Na zboczu wzgórza, przy dro­dze wiodącej z Wieliczki do Kra­ko­wa zbudowano w latach 1623–26 barokowy kościół. Znaczne sumy na budowę kościoła przeznaczył król Zygmunt III z dochodów miej­sco­wej kopalni soli. W roku 1626 dokonano konsekracji świątyni. W latach 1650–55 z funduszów żupnika wie­lic­kie­go stanął murowany klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów. Kościół w Wie­licz­ce był pierwszą mu­ro­waną świątynią reformacką w Polsce. 2 kwietnia 1718 roku spło­nę­ły budynki klasz­tor­ne i kościół. Od­bu­do­wa­no je na nowo z ofiar oraz z jał­mużn zebranych w po­zo­sta­łych kościołach reformackich już w 1721 roku. Cały zespół odbudowano a nawet wzbogacono o rozległy dziedziniec przedkościelny otoczony szeregiem kaplic, stacji drogi krzyżowej z obrazami Franciszka Przebindowskiego (XX w.).Na południowym stoku klasztoru, zakomponowano ogród klasztorny, trzy tarasowy ( na wzór ogrodów włoskich). Dodatkowo cały kompleks otoczono murem z trzema późno barokowymi bramami.
Wy­po­sa­że­nie wnętrza pochodzi z połowy XVIII wieku i jest w więk­szo­ści dziełem zespołu braci za­kon­nych, stolarzy i sny­ce­rzy.
Na przedmieściach Wieliczki, stała kapliczka pw. św. Antoniego z Padwy, patrona górników. W kaplicy znaj­do­wał się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany olejnymi far­ba­mi na lek­ko sfalowanej płycie z piaskowca. Jezus obejmuje prawą rączką szyję Maryi, zaś lewą trzy­ma na Jej piersi. Obraz od początku był ota­cza­ny wielką czcią i przy­ozda­bia­ny licz­ny­mi wotami. Według przekazu przywieźli go kupcy z Włoch lub krajów bał­kań­skich, którzy za otrzymaną tu sól ofiarowali go gór­ni­kom. Powstał on praw­do­po­dob­nie w II połowie XVI wieku jako dzieło ano­ni­mo­we­go artysty szkoły wło­skiej.
Obraz dla bezpieczeństwa od najdawniejszych czasów zasłaniany był spe­cjalną metalową zasuwą z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej, czczonej szczególnie przez zakonną rodzinę św. Franciszka z Asyżu. Zasuwa z 1809 roku przedstawia Niepokalane Poczęcie pędzla Michała Stachowicza i ma dużą wartość ar­ty­styczną. Obraz Matki Bożej Łaskawej został koronowany 4 czerwca 1995 roku przez Franciszka kardynała Macharskiego. 
Krucyfiks w kaplicy przy zakrystii jest również uważany za słynący łaskami. Autorem obrazów: św. Franciszka i św. Antoniego (w ołtarzach bocznych), św. Michała Archanioła (w zwieńczeniu ołtarza głównego), stacji drogi Krzyżowej oraz Ostatniej Wieczerzy (w refektarzu) jest również Michał Stachowicz. W kościele znajdują się też nowsze obrazy, wykonane przez miejscowego artystę malarza Stefana Chmiela.
Na pierwszym piętrze klasztoru, gdzie z dziedzińca można dotrzeć korytarzem mijając zakrystię, przygotowano do zwiedzania celę, w której brat Alojzy Kosiba przeżył 60 lat. Jest to małe pomieszczenie o wymiarach 2,5m × 2,5m, z bardzo skromnym wyposażeniem. Z okna celi roztacza się widok na ogród klasztorny oraz na położoną po przeciwnej stronie zabudowania kopalni soli.
W przyklasztornym ogrodzie znajduje się Kaplica Porcjunkula, do której można dojść z dziedzińca po wschodniej stronie kościoła. Zbudowana na wzór kaplicy w pobliżu Asyżu jest miejscem spotkań młodzieży, która zwłaszcza w sierpniu licznie przybywa do Wieliczki. Polichromię i witraż nad wejściem wykonano w 2008 r. według projektu Małgorzaty Toborowicz.

Wieliczka_03.jpg
Wieliczka_01.jpg
Wieliczka_02.jpg
Wieliczka_04.jpg
Wieliczka_05.jpg
Wieliczka_06.jpg
Wieliczka_07.jpg
Wieliczka_08.jpg